Diễn đọc: HT Thích Trí ThoátDownload Kinh Vu Lan Bồn
Kinh Vu Lan.mp3