Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Avatamsaka Sutra)

Nội dung của Kinh này đứng trên cảnh giới bất tư nghì giải thoát, chư pháp thân Ðại Sĩ thừa oai thần của Ðức Phật tuyên dương công đức cùng cảnh giới của chư Phật và xương minh nhơn hạnh xứng tánh bất tư nghì của chư đại Bồ Tát.
Kinh Hoa Nghiêm này đã hoàn toàn ở trong lãnh vực xứng tánh bất tư nghì giải thoát mà xương minh, nên mỗi lời mỗi câu trong Kinh này đều lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng. Ðã là toàn thể pháp giới tánh nên tất cả Giáo, Lý, Hạnh, Quả nơi đây đều dung thông vô ngại, nên cũng gọi là vô ngại pháp giới.

Tác giả: Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Ðà
Dịch: HT Thích Trí Tịnh 
Diễn đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ
Tập 01Tập 02Tập 03
Tập 04Đọc Kinh Hoa Nghiêm online - PDF

Download Kinh Hoa Nghiêm


Tập 01

001_Loi-Noi-Dau.mp3
002_Pham-The-Chu-Dieu-Nghiem-A.mp3
003_Pham-The-Chu-Dieu-Nghiem-B.mp3
004_Pham-The-Chu-Dieu-Nghiem-C.mp3
005_Pham-The-Chu-Dieu-Nghiem-D.mp3
006_Pham-The-Chu-Dieu-Nghiem-E.mp3
007_Pham-The-Chu-Dieu-Nghiem-F.mp3
008_Pham-Nhu-Lai-Hien-Tuong-A.mp3
009_Pham-Nhu-Lai-Hien-Tuong-B.mp3
010_Pham-Pho-Hien-Tam-Muoi.mp3
011_Pham-The-Gioi-Thanh-Tuu.mp3
012_Pham-Hoa-Tang-The-Gioi-A.mp3
013_Pham-Hoa-Tang-The-Gioi-B.mp3
014_Pham-Hoa-Tang-The-Gioi-C.mp3
015_Pham-Ty-Lo-Gia-Na.mp3
016_Pham-Nhu-Lai-Danh-Hieu.mp3
017_Pham-Tu-Thanh-De.mp3
018_Pham-Quang-Minh-Giac.mp3
019_Pham-Bo-Tat-Van-Minh.mp3
020_Pham-Tinh-Hanh.mp3
021_Pham-Hien-Thu-A.mp3
022_Pham-Hien-Thu-B.mp3
023_Pham-Thang-Tu-Di-Son-Danh.mp3
024_Pham-Tu-Di-Son-Danh-Ke-Tan.mp3
025_Pham-Thap-Tru.mp3
026_Pham-Pham-Hanh.mp3
027_Pham-So-Phat-Tam-Cong-Duc.mp3
028_Pham-Minh-Phap.mp3
029_Pham-Thang-Da-Ma-Thien-Cung.mp3
030_Pham-Da-Ma-Ke-Tan.mp3
031_Pham-Thap-Hanh-A.mp3
032_Pham-Thap-Hanh-B.mp3

Tập 02

001_Pham-Vo-Tan-Tang.mp3
002_Pham-Thang-Dau-Suat-Thien-Cung.mp3
003_Pham-Dau-Suat-Ke-Tan.mp3
004_Pham-Thap-Hoi-Huong-A.mp3
005_Pham-Thap-Hoi-Huong-B.mp3
006_Pham-Thap-Hoi-Huong-C.mp3
007_Pham-Thap-Hoi-Huong-D.mp3
008_Pham-Thap-Hoi-Huong-E.mp3
009_Pham-Thap-Hoi-Huong-F.mp3
010_Pham-Thap-Hoi-Huong-G.mp3
011_Pham-Thap-Hoi-Huong-H.mp3
012_Pham-Thap-Hoi-Huong-I.mp3
013_Pham-Thap-Hoi-Huong-J.mp3
014_Pham-Thap-Hoi-Huong-K.mp3
015_Pham-Thap-Hoi-Huong-L.mp3
016_Pham-Thap-Hoi-Huong-M.mp3
017_Pham-Thap-Hoi-Huong-N.mp3
018_Pham-Thap-Dia-A.mp3
019_Pham-Thap-Dia-B.mp3
020_Pham-Thap-Dia-C.mp3
021_Pham-Thap-Dia-D.mp3
022_Pham-Thap-Dia-E.mp3
023_Pham-Thap-Dia-F.mp3
024_Pham-Thap-Dia-G.mp3
025_Pham-Thap-Dia-H.mp3

Tập 03

001_Pham-Thap-Dinh-A.mp3
002_Pham-Thap-Dinh-B.mp3
003_Pham-Thap-Dinh-C.mp3
004_Pham-Thap-Dinh-D.mp3
005_Pham-Thap-Thong.mp3
006_Pham-Thap-Nhan.mp3
007_Pham-A-Tang-Ky.mp3
008_Pham-Tho-Luong.mp3
009_Pham-Chu-Bo-Tat-Tru-Xu.mp3
010_Pham-Phat-Bat-Tu-Nghi-Phap-A.mp3
011_Pham-Phat-Bat-Tu-Nghi-Phap-B.mp3
012_Pham-Nhu-Lai-Thap-Than-Tuong-Hai.mp3
013_Pham-Nhu-Lai-Tuy-Hao-Quang-Minh-Cong-Duc.mp3
014_Pham-Pho-Hien-Hanh.mp3
015_Nhu-Lai-Xuat-Hien-A.mp3
016_Nhu-Lai-Xuat-Hien-B.mp3
017_Nhu-Lai-Xuat-Hien-C.mp3
018_Nhu-Lai-Xuat-Hien-D.mp3
019_Pham-Ly-The-Gian-A.mp3
020_Pham-Ly-The-Gian-B.mp3
021_Pham-Ly-The-Gian-C.mp3
022_Pham-Ly-The-Gian-D.mp3
023_Pham-Ly-The-Gian-E.mp3
024_Pham-Ly-The-Gian-F.mp3
025_Pham-Ly-The-Gian-G.mp3
026_Pham-Ly-The-Gian-H.mp3
027_Pham-Ly-The-Gian-I.mp3
028_Pham-Ly-The-Gian-J.mp3

Tập 04

001_Pham-Nhap-Phap-Gioi-A.mp3
002_Pham-Nhap-Phap-Gioi-B.mp3
003_Pham-Nhap-Phap-Gioi-C.mp3
004_Pham-Nhap-Phap-Gioi-D.mp3
005_Pham-Nhap-Phap-Gioi-E.mp3
006_Pham-Nhap-Phap-Gioi-F.mp3
007_Pham-Nhap-Phap-Gioi-G.mp3
008_Pham-Nhap-Phap-Gioi-H.mp3
009_Pham-Nhap-Phap-Gioi-I.mp3
010_Pham-Nhap-Phap-Gioi-K.mp3
011_Pham-Nhap-Phap-Gioi-L.mp3
012_Pham-Nhap-Phap-Gioi-M.mp3
013_Pham-Nhap-Phap-Gioi-N.mp3
014_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Q.mp3
015_Pham-Nhap-Phap-Gioi-R.mp3
016_Pham-Nhap-Phap-Gioi-S.mp3
017-Pham-Nhap-Phap-Gioi-T.mp3
018-Pham-Nhap-Phap-Gioi_Phan-Sau-A.mp3
019_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-B.mp3
020_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-C.mp3
021_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-D.mp3
022_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-E.mp3
023_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-G.mp3
024_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-H.mp3
025_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-I.mp3
026_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-K.mp3
027_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-L.mp3
028_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-M.mp3
029_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-N.mp3
030_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-O.mp3
031_Pham-Nhap-Phap-Gioi-Phan-Sau-P.mp3
032_Ph-Nhap-Bat-Tu-Nghi-Giai-Thoat-Canh-Gioi-PHHN.mp3

---

Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm