Danh sách các Chùa, Thiền Viện và cơ sở Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Danh sách chùa việt ở Việt Nam

Chùa Việt ở Hải Ngoại

Danh sách các website Phật giáo---
Nguồn: Cực Lạc Viện
Muốn thỉnh SổTay Địa Chỉ
Tự Viện Phật GiáoViệt Nam Trên Thế giới, xin liên lạc
Cực Lạc Viện
C/o Bodhi Publishing
2030 Outsail Lane
Oxnard, CA 93035. USA
Tel: 805. 382 1656
Email: chuaphatgiao@yahoo.com