Người dịch: HT Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Đức Uy, Huy HồDownload Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni
001_Kinh-Quan-The-Am-Dai-Bi-Tam-DLN.mp3
002_Dai-Bi-Sam-Phap.mp3

Nguồn: Trung tâm DPA