Tác giả: Thích Trí Húc
Dịch: Thích Thiện Huệ
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim PhượngDownload Di Giáo Tam Kinh
001_Loi-Tua-Ngau-Ich-Dai-Su-Truyen.mp3
002_Kinh-Tu-Thap-Nhi-Chuong.mp3
003_Kinh-Tu-Thap-Nhi-Chuong-Chuong-01-02.mp3
004_Kinh-Tu-Thap-Nhi-Chuong-Chuong-04-33.mp3
005_Kinh-Tu-Thap-Nhi-Chuong-Chuong-34-42.mp3
006_Phat-Thuyen-Tu-Thap-Nhi-Chuong-Kinh-Giai.mp3
007_Kinh-Bat-Dai-Nhan-Giac-Luoc-Giai.mp3
008_Kinh-Di-Giao.mp3
009_Kinh-Di-Giao-tiep-theo.mp3
010_Kinh-Di-Giao-Chu-Thich.mp3
011_%20Phan-Luu-Thong.mp3

Nguồn: Trung tâm DPA