Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Đại Quốc, Thanh Thuyết, Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ
Download Kinh Tương Ưng Bộ tập 5
001_Dai-pham-Chuong1-P-1-2.mp3
002_Dai-pham-Chuong1-P-3-4.mp3
003_Dai-pham-Chuong1-P-5-6-7-8.mp3
004_Dai-pham-Chuong2-P-1.mp3
005_Dai-pham-Chuong2-P-2-3.mp3
006_Dai-pham-Chuong2-P-4-5.mp3
007_Dai-pham-Chuong2-P-6.mp3
008_Dai-pham-Chuong2-P-7-18.mp3
009_Dai-pham-Chuong3-P-1.mp3
010_Dai-pham-Chuong3-P-2.mp3
011_Dai-pham-Chuong3-P-3-4.mp3
012_Dai-pham-Chuong3-P-5-6-7-8-9-10.mp3
013_Dai-pham-Chuong4-P-1-2.mp3
014_Dai-pham-Chuong4-P-3-4.mp3
015_Dai-pham-Chuong4-P-5-6.mp3
016_Dai-pham-Chuong4-P-7-17.mp3
017_Dai-pham-Chuong5.mp3
018_Dai-pham-Chuong6-7.mp3
019_Dai-pham-Chuong8-9.mp3
020_Dai-pham-Chuong10-P-1.mp3
021_Dai-pham-Chuong10-P-2.mp3
022_Dai-pham-Chuong11-P-1.mp3
023_Dai-pham-Chuong11-P-2.mp3
024_Dai-pham-Chuong11-P-3.mp3
025_Dai-pham-Chuong11-P-4.mp3
026_Tap5-Dai-pham-Chuong11-P-5-6-7.mp3
027_Dai-pham-Chuong12-P-1-2-3-4.mp3
028_Dai-pham-Chuong12-P-5-het.mp3

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 2
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 3
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 4

Nguồn: http://www.dieuphapam.net