Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thanh Thuyết, Thy Mai
Download Kinh Tương Ưng Bộ tập 4
001_chuong-mot-pham-mot-hai.mp3
002_chuong-mot-pham-ba-bon-nam.mp3
003_phan-hai-pham-mot-hai.mp3
004_phan-hai-pham-ba-bon.mp3
005_phan-hai-pham-bon-tt.mp3
006_phan-hai-pham-nam-tu-bo.mp3
007_phan-ba-pham-mot-hai.mp3
008_phan-ba-pham-hai-tt.mp3
009_phan-ba-pham-ba-gia-chu.mp3
010_phan-ba-pham-bon-nam.mp3
011_phan-bon-pham-mot-hai.mp3
012_phan-bon-pham-ba-bien.mp3
013_phan-bon-pham-bon-ran-doc.mp3
014_phan-bon-pham-bon-ran-doc-tt.mp3
015_phan-bon-pham-bon-ran-doc-tt.mp3
016_tuong-ung-tho-phan-mot-pham-co-ke.mp3
017_tuong-ung-tho-phan-hai-pham-song-mot-minh.mp3
018_tuong-ung-tho-phan-ba.mp3
019_chuong-ba-phan-mot-hai-ba.mp3
020_chuong-bon-nam.mp3
021_chuong-sau-tuong-ung-moggalana.mp3
022_chuong-bay-tuong-ung-tam.mp3
023_chuong-bay-tuong-ung-tam-tt.mp3
024_chuong-tam-tuong-ung-thon-truong.mp3
025_chuong-tam-tuong-ung-thon-truong-tt.mp3
026_chuong-tam-tuong-ung-thon-truong-tt.mp3
027_chuong-chin-tuong-ung-vo-vi.mp3
028_chuong-muoi-tuong-ung-khong-thuyet.mp3
029_chuong-muoi-tuong-ung-khong-thuyet-tt.mp3
030_chuong-muoi-tuong-ung-khong-thuyet-tt.mp3

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 2
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 3
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 5

Nguồn: http://www.dieuphapam.net