Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Đoàn Yên Linh
Download Kinh Tương Ưng Bộ tập 3
001_Chuong01-50-kinh-can-ban-p1.mp3
002_Chuong01-50-kinh-can-ban-p2.mp3
003_Chuong01-50-kinh-can-ban-p3-4-5.mp3
004_Chuong01-50-kinh-o-giua-p1.mp3
005_Chuong01-50-kinh-o-giua-p2.mp3
006_Chuong01-50-kinh-o-giua-p3.mp3
007_Chuong01-50-kinh-o-giua-p4.mp3
008_Chuong01-50-kinh-o-giua-p5-pham-hoa.mp3
009_Chuong01-50-kinh-sau-p1-pham-bien.mp3
010_Chuong01-50-kinh-sau-p2-pham-thuyet-phap.mp3
011_Chuong01-50-kinh-sau-p3-pham-vo-minh.mp3
012_Chuong01-50-kinh-sau-p3--pham-than-do-pham-kien.mp3
013_Chuong02-Pham-tuong-ung-radha-pham-thu-01.mp3
014_Chuong02-Pham-tuong-ung-radha-pham-02-03-04.mp3
015_Chuong03-Tuong-ung-kien-pham-1-2-3-4-5.mp3
016_Chuong04-Tuong-ung-nhap-tu-pham-1-pham-10.mp3
017_Chuong05-Tuong-ung-sanh-tu-pham-1-pham-10.mp3
018_Chuong06-Tuong-ung-phien-nao-tu-pham-1-pham-10.mp3
019_Chuong07-Tuong-ung-sariputta-tu-pham-1-pham-10.mp3
020_Chuong08-Tuong-ung-loai-rong-tu-pham-1-pham-14.mp3
021_Chuong09-Tuong-ung-kim-xi-dieu-tu-pham-1-pham-15.mp3
022_Chuong10-Tuong-ung-can-that-ba-tu-pham-1-pham-18.mp3
023_Chuong11-Tuong-ung-than-may-pham-1-pham-12.mp3
024_Chuong12-Tuong-ung-vacchagota-pham-1-pham-12.mp3
025_Chuong13-Tuong-ung-thien-pham-1-pham-54.mp3

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 2
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 4
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 5
Nguồn: http://www.dieuphapam.net