Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc MỹDownload Kinh Tương Ưng Bộ tập 2
001_chuong-mot-pham-phat-da.mp3
002_chuong-mot-pham-do-an.mp3
003_chuong-mot-pham-muoi-luc.mp3
004_chuong-mot-pham-kalara-vi-sat-de-ly.mp3
005_chuong-mot-pham-gia-chu.mp3
006_chuong-mot-pham-cay.mp3
007_chuong-mot-dai-pham.mp3
008_chuong-mot-dai-pham-tt.mp3
009_chuong-mot-pham-sa-mon-ba-la-mon.mp3
010_chuong-hai-tuong-ung-minh-kien.mp3
011_chuong-ba-tuong-ung-gioi.mp3
012_chuong-ba-tuong-ung-gioi-pham-hai--tt.mp3
013_chuong-ba-tuong-ung-gioi-pham-ba-bon.mp3
014_chuong-bon-tuong-ung-vo-thi.mp3
015_chuong-nam-tuong-ung-kassapa.mp3
016_chuong-nam-tuong-ung-kassapa-tt.mp3
017_chuong-nam-tuong-ung-kassapa-tt.mp3
018_chuong-sau-t-ung-loi-ich-dac-cung-kinh.mp3
019_chuong-sau-t-ung-loi-ich-dac-cung-kinh-tt.mp3
020_chuong-bay-tuong-ung-rahula.mp3
021_chuong-tam-tuong-ung-lakkhana.mp3
022_chuong-chin-tuong-ung-thi-du.mp3
023_chuong-muoi-tuong-ung-ty-kheo.mp3

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 3
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 4
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 5

Nguồn: http://www.dieuphapam.net