Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Ngọc MỹĐọc sách online

Download PDF  (Right click/Save As)

Download Kinh Tương Ưng Bộ tập 1
001_pham-cay-lau-&-vuon-hoan-hy.mp3
002_pham-kiem-&-pham-quan-tien.mp3
003_ph-thieu-chay-ph-gia-ph-thang-ph-doan.mp3
004_chuong-hai-ph-thu-nhat-ph-cap-co-doc.mp3
005_chuong-hai-pham-cac-ngoai-dao.mp3
006_chuong-ba-tuong-ung-kosala-pham-thu-nhat.mp3
007_chuong-ba-tuong-ung-kosala-pham-thu-hai.mp3
008_chuong-ba-tuong-ung-kosala-pham-thu-ba.mp3
009_chuong-bon-tuong-ung-ac-ma-pham-thu-nhat-hai.mp3
010_chuong-bon-tuong-ung-ac-ma-pham-thu-ba.mp3
011_chuong-nam-tuong-ung-ty-kheo-ni.mp3
012_chuong-sau-tung-pham-thien-ph-thu-nhat.mp3
013_chuong-sau-tung-pham-thien-ph-thu-hai.mp3
014_chuong-bay-tung-ba-la-mon-ph-a-la-han.mp3
015_chuong-bay-tung-ba-la-mon-ph-cu-si.mp3
016_chuong-tam-tuong-ung-ph-truong-lao-vangisa.mp3
017_chuong-chin-tuong-ung-rung.mp3
018_chuong-muoi-tuong-ung-da-xoa.mp3
019_chuong-muoi-mot-tung-sakka-pham-thu-nhat.mp3
020_chuong-muoi-mot-tung-sakka-pham-thu-hai-ba.mp3

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 2
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 3
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 4
Kinh Tương Ưng Bộ Tập 5

Nguồn: http://www.dieuphapam.net