Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Nguyễn VinhDownload Kinh Trường Bộ tập 2

001_kinh-dai-thien-kien-vuong.mp3
002_kinh-dai-thien-kien-vuong-tt.mp3
003_kinh-xa-ni-xa.mp3
004_kinh-dai-dien-ton.mp3
005_kinh-dai-dien-ton-tt.mp3
006_kinh-dai-hoi.mp3
007_kinh-de-thich-so-van.mp3
008_kinh-de-thich-so-van-tt.mp3
009_kinh-dai-niem-xu.mp3
010_kinh-dai-niem-xu-tt.mp3
011_kinh-te-tuc.mp3
012_kinh-te-tuc-tt.mp3
013_kinh-te-tuc-tt.mp3
014_kinh-ba-le.mp3
015_kinh-ba-le-tt.mp3
016_kinh-uu-dam-ba-la-su-tu-hong.mp3
017_kinh-uu-dam-ba-la-su-tu-hong-tt.mp3
018_kinh-chuyen-luan-thanh-vuong.mp3
019_kinh-chuyen-luan-thanh-vuong-tt.mp3
020_kinh-khoi-the-nhan-bon.mp3
021_kinh-tu-hoan-hy.mp3
022_kinh-thanh-tinh.mp3
023_kinh-thanh-tinh-tt.mp3
024_kinh-tuong.mp3
025_kinh-tuong-tt.mp3
026_kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet.mp3
027_kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-tt.mp3
028_kinh-phung-tung.mp3
029_kinh-phung-tung-tt.mp3
030_kinh-phung-tung-tt.mp3
031_kinh-phung-tung-tt.mp3
032_kinh-thap-thuong.mp3

Kinh Trường Bộ tập 1

Nguồn: http://www.dieuphapam.net