Trường bộ kinh là bộ đầu tiên của năm Bộ kinh trong Kinh tạng văn hệ Pali. Trường bộ kinh văn hệ Pali của Thượng toạ bộ bao gồm 34 bài kinh.

Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Huy HồĐọc sách online

Download PDF (Right click/Save As)

Download Kinh Trường Bộ tập 1

001_01A-Truongbo1-01-Kinh-Pham-Vong.mp3
002_01B-Truongbo1-01-Kinh-Pham-Vong.mp3
003_01C-Truongbo1-01-Kinh-Pham-Vong.mp3
004_01D-Truongbo1-01-Kinh-Pham-Vong.mp3
005_01E-Truongbo1-01-Kinh-Pham-Vong.mp3
006_02A-Truongbo1-02-kinh-Sa-Mon-Qua.mp3
007_02B-Truongbo1-02-kinh-Sa-Mon-Qua.mp3
008_02C-Truongbo1-02-kinh-Sa-Mon-Qua.mp3
009_02D-Truongbo1-02-kinh-Sa-Mon-Qua.mp3
010_03A-Truongbo1-03-kinh-Ambattha.mp3
011_03B-Truongbo1-03-kinh-Ambattha.mp3
012_04A-Truongbo1-04-Kinh-Sonadanda.mp3
013_04B-Truongbo1-04-Kinh-Sonadanda.mp3
014_05A-Truongbo1-05-Kinh-Kutadanta.mp3
015_05B-Truongbo1-05-Kinh-Kutadanta.mp3
016_06-Truongbo1-06-Kinh-Mahali.mp3
017_07A-Truongbo1-07-Kinh-Kassapa.mp3
018_07B-Truongbo1-07-Kinh-Kassapa.mp3
019_08A-Truongbo1-08-Kinh-Potthapada.mp3
020_08B-Truongbo1-08-Kinh-Potthapada.mp3
021_09-Truongbo1-09-Kinh-Subha.mp3
022_10-Truongbo1-10-Kinh-Kevaddha.mp3
023_11-Truongbo1-11-Kinh-Lohicca.mp3
024_12A-Truongbo1-12-Kinh-Tevijja.mp3
025_12B-Truongbo1-12-Kinh-Tevijja.mp3
026_13A-Truongbo1-13-Kinh-Dai-Bon.mp3
027_13B-Truongbo1-13-Kinh-Dai-Bon.mp3
028_13C-Truongbo1-13-Kinh-Dai-Bon.mp3
029_13D-Truongbo1-13-Kinh-Dai-Bon.mp3
030_14A-Truongbo1-14-Kinh-Dai-Duyen.mp3
031_14B-Truongbo1-14-Kinh-Dai-Duyen.mp3
032_15A-Truongbo1-15-Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban.mp3
033_15B-Truongbo1-15-Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban.mp3
034_15C-Truongbo1-15-Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban.mp3
035_15D-Truongbo1-15-Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban.mp3
036_15E-Truongbo1-15-Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban.mp3
037_15F-Truongbo1-15-Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban.mp3
038_16A-Truongbo1-15-Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban-tt-den-het.mp3
039_16B-Truongbo1-15-Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban-tt-den-het.mp3

Kinh Trường Bộ tập 2

Nguồn: http://www.dieuphapam.net