Kinh Trung Bộ đặt nặng về phần Chánh Tri Kiến và các phương pháp tu hành, nhất là những tiến trình tu chứng đi từ Giới, Ðịnh, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến. Ðọc Kinh Trung Bộ chúng ta đi sâu vào phần giáo lý và phần hành trì, đặt nặng về những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt đến những quả vị tối cao.
Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Huy Hồ- Tuyết Mai ( Kiên Giang), Kim PhụngĐọc sách online

Download PDF

Download Kinh Trung Bộ tập 1
001_Trungbo01-Kinh-so-01.mp3
002_Trungbo01-Kinh-so-02.mp3
003_Trungbo01-Kinh-so-03.mp3
004_Trungbo01-Kinh-so-04.mp3
005_Trungbo01-Kinh-so-05.mp3
006_Trungbo01-Kinh-so-06.mp3
007_Trungbo01-Kinh-so-07.mp3
008_Trungbo01-Kinh-so-08.mp3
009_Trungbo01-Kinh-so-09.mp3
010_Trungbo01-Kinh-so-10.mp3
011_Trungbo01-Kinh-so-11.mp3
012_Trungbo01-Kinh-so-12A.mp3
013_Trungbo01-Kinh-so-12B.mp3
014_Trungbo01-Kinh-so-13.mp3
015_Trungbo01-Kinh-so-14.mp3
016_Trungbo01-Kinh-so-15.mp3
017_Trungbo01-Kinh-so-16.mp3
018_Trungbo01-Kinh-so-17.mp3
019_Trungbo01-Kinh-so-18.mp3
020_Trungbo01-Kinh-so-19.mp3
021_Trungbo01-Kinh-so-20.mp3
022_Trungbo01-Kinh-so-21.mp3
023_Trungbo01-Kinh-so-22A.mp3
024_Trungbo01-Kinh-so-22B.mp3
025_Trungbo01-Kinh-so-23.mp3
026_Trungbo01-Kinh-so-24.mp3
027_Trungbo01-Kinh-so-25.mp3
028_Trungbo01-Kinh-so-26A.mp3
029_Trungbo01-Kinh-so-26B.mp3
030_Trungbo01-Kinh-so-27.mp3
031_Trungbo01-Kinh-so-28.mp3
032_Trungbo01-Kinh-so-29.mp3
033_Trungbo01-Kinh-so-30.mp3
034_Trungbo01-Kinh-so-31.mp3
035_Trungbo01-Kinh-so-32.mp3
036_Trungbo01-Kinh-so-33.mp3
037_Trungbo01-Kinh-so-34.mp3
038_Trungbo01-Kinh-so-35.mp3
039_Trungbo01-Kinh-so-36A.mp3
040_Trungbo01-Kinh-so-36B.mp3
041_Trungbo01-Kinh-so-37.mp3
042_Trungbo01-Kinh-so-38A.mp3
043_Trungbo01-Kinh-so-38B.mp3
044_Trungbo01-Kinh-so-39.mp3
045_Trungbo01-Kinh-so-40.mp3
046_Trungbo01-Kinh-so-41.mp3
047_Trungbo01-Kinh-so-42.mp3
048_Trungbo01-Kinh-so-43.mp3
049_Trungbo01-Kinh-so-44.mp3
050_Trungbo01-Kinh-so-45.mp3
051_Trungbo01-Kinh-so-46.mp3
052_Trungbo01-Kinh-so-47.mp3
053_Trungbo01-Kinh-so-48.mp3
054_Trungbo01-Kinh-so-49.mp3
055_Trungbo01-Kinh-so-50.mp3

Trọn bộ:

Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 3