Green Tara Mantra (108 biến)

Tán Dương 21 đức Quan Âm Tara

Thỉnh Phật
Kính lạy đức Quan Âm Tara,
Từ cõi Phổ đà la thanh tịnh,
Sinh ra từ chủng tự TAM màu xanh lá,
Với đức Phật A Di Đà trụ trên đảnh,
Hành trạng vi diệu, Mẹ của chư Phật ba thời,
Kính xin đức Quan Âm Tara cùng chư vị tùy tùng
Hãy cùng về thị hiện nơi đây.

Đảnh lễ
Chư Thiên thiện Thần đều cúi đầu đảnh lễ
Dưới gót chân sen của đức Phật bà;
Bậc cứu độ mọi loài thoát cảnh trầm luân;
Đối trước Phật Mẫu Quan Âm Tara,
Con chí thành đảnh lễ.

Tán Dương

OM - Kính lạy đấng đại cứu độ Quan Âm Tara tôn kính

Kính lạy đức Tara,
bậc đại hùng thần tốc,
Ánh mắt như tia chớp
đản sinh từ nhụy sen
Trổ từ giọt nước mắt
của Quan Âm Đại Sĩ,
Là đấng đại cứu độ
của cả ba thế giới.

Kính lạy đức Tara,
khuôn mặt ngài tròn đầy
Như trăm vầng trăng thu
Tỏa rạng ngời ánh sáng
Của ngàn vạn thiên hà.

Kính lạy đức Tara,
đản sinh từ nhụy sen
màu vàng tỏa ánh biếc
Tay trang nghiêm sen quí,
Bố thí và tinh tấn,
cùng tĩnh lự, tịnh giới,
Và an nhẫn, tu thiền,
là cảnh giới của ngài.

Kính lạy đức Tara.
là mũ miện cao quí
Của mười phương Phật đà.
Hàng phục vô lượng ma,
Viên mãn hạnh toàn hảo,
ngài là chốn nương dựa,
Của tất cả người con
của chư Phật Thế tôn.

Kính lạy đức Tara.
Hai chủng tự nhiệm mầu
TUTTARA và HUM
Ngài rót đầy ba cõi,
Dục, Sắc và Vô Sắc,
Đạp rung bảy thế giới,
Nhiếp thọ khắp chúng sinh.

Kính lạy đức Tara,
là bậc mà chư Thiên:
Đế Thích, Tích Lịch Thiên
Phạm Thiên, Phong Lôi Thần,
và các bậc Đế Thiên,
đều hết lòng sùng kính;
Cùng tất cả quỉ thần:
Khởi thi, Càn thát bà,
Và cả loài Dạ xoa,
đều hết lòng tôn vinh.

Kính lạy đức Tara.
Với âm TRAT và PHAT
Ngài phá hủy toàn bộ
mọi luân xa huyền thuật.
Đôi chân ngài nhấn xuống,
với chân phải co lại
và chân trái duỗi ra,
Trong muôn trùng lửa xoáy.

Kính lạy đức Tara,
Là đấng đại uy đức,
Với chủng tự TURE
diệt đội quân Ma vương.
Và gương mặt đóa sen
đầy oai thần phẫn nộ,
Ngài quét sạch thù địch,
không chừa sót một ai.

Kính lạy đức Tara,
tay trang nghiêm nơi tim
Mang ấn kiết Tam Bảo
tối thượng và tôn quí
Cùng pháp luân trang nghiêm,
thân phóng toàn ánh sáng
Chiếu tỏa khắp mười phương.

Kính lạy đức Tara.
Đỉnh đầu ngài tỏa rạng
Nguồn ánh sáng tươi vui.
Tiếng cười TUTTARA
Nở dòn tan rộn rã,
thu phục hết toàn bộ
Ma vương cùng Thiên vương.

Kính lạy đức Tara.
Ngài triệu thỉnh tất cả
Chư hộ thần sở tại
Chủng tự HUM oai nộ,
rung chuyển toàn thế giới,
Cứu vớt khắp chúng sinh
thoát mọi cảnh bần cùng.

Kính lạy đức Tara,
đỉnh đầu ngài trang nghiêm
Vầng trăng sắp độ rằm
đính ngọc châu sáng chói.
Từ trong lọn tóc ngài
có Phật A Di Đà
Phóng tỏa hào quang lớn
sáng vô lượng vô biên.

Kính lạy đức Tara.
Giữa biển lửa cháy rực
Sánh bằng lửa hoại kiếp,
ngài an định tự tại
Với chân phải đưa ra
và chân trái thu vào
hoan hỉ chúng đệ tử,
Ngài diệt trừ hết thảy
mọi đội quân thù nghịch.

Kính lạy đức Tara.
Với ánh mắt oai thần
Bàn tay vỗ mặt đất
và bàn chân trấn đạp
Cùng với chủng tự HUM
Ngài chinh phục bảy địa.

Kính lạy đức Tara,
bậc đại hỉ đại đức
Là cảnh giới đại lạc
của niềm vui niết bàn.
Với SVAHA và OM
Ngài chiến thắng toàn bộ
mọi tà ma ác quỉ.

Kính lạy đức Tara,
với chúng tăng hỉ lạc
Xé tan mọi sắc tướng
của thân xác kẻ thù.
Mười chủng tự trang điểm
lời nói ngài mầu nhiệm
HUM, chủng tự trí tuệ,
phổ độ khắp chúng sinh.

Kính lạy đức Tara.
Ngài dậm chân mặt đất
.và tuyên ngôn: TURE !
Chủng tự mang sắc HUM
Làm chấn động rung chuyển
cả ba tầng thế giới,
Cùng ba ngọn núi lớn
Tu Di, Man-da-ra,
và núi Vin-dhy-a.

Kính lạy đức Tara.
trên tay là vầng trăng
In bóng hình ngọc thỏ
tựa biển hồ cõi thiên.
Hai lần âm TARA
cùng với chủng tự PHAT
Ngài khiến cho tất cả
mọi chất độc tiêu tan.

Kính lạy đức Tara,
là nơi chốn nương dựa
Của tất cả Thiên Vương,
chư Thiên, Khẩn Na la;
Khoát áo giáp lộng lẫy
mang niềm vui trong sáng
đến cho khắp mọi loài,
Phá tan mọi ác mộng
cùng với mọi chấp tranh.

Kính lạy đức Tara.
Với đôi mắt Nhật Nguyệt
Tỏa ánh sáng rạng ngời,
ngài tuyên ngôn hai lần
Âm HARA và âm
TUTTARA mầu nhiệm
Diệt tan bịnh truyền nhiễm.

Kính lạy đức Tara,
trong sáng tam chân như
Sung mãn lực tự tại
Dẹp tan loài ác quỉ
La sát và Dạ xoa.
Trước TURE tuyệt bậc
con chí thành đảnh lễ.

Vậy đây là hăm mốt
lời đảnh lễ tán dương
Đức Quan Âm Tara
cùng chân ngôn của ngài.


Tán Dương 21 đức Quan Âm Tara (bản ngắn)

Để giúp mau chóng gom tụ bồ tư lương phước đức, đức Quan Âm Tara đích thân truyền bài nhất cú này cho thầy Jowo Atisha tôn kính.

Om- Chúng con kính lạy / bậc đại giải thoát / Quan Âm Tara
Tán dương TARE, / là bậc đại hùng,
Với TUTTARA / phá tan sợ hãi,
Ban mọi lợi lạc / cùng với TURE,
Đối trước SVAHA / chúng con đảnh lễ.

Minh Chú Chân Ngôn Quan Âm Tara

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA


Bản tiếng Anh

Praises to the Twenty-one Taras


literal English translation by Lama Yeshe


OM Homage to the Venerable Arya Tara.

Homage to you, Tara, the swift heroine,
Whose eyes are like an instant flash of lightning,
Whose water-born face arises from the blooming lotus
Of Avalokiteshvara, protector of the three worlds.

Homage to you, Tara, whose face is like
One hundred full autumn moons gathered together,
Blazing with the expanding light
Of a thousand stars assembled.

Homage to you, Tara, born from a golden-blue lotus,
Whose hands are beautifully adorned with lotus flowers,
You who are the embodiment of giving, joyous effort, asceticism,
Pacification, patience, concentration, and all objects of practice.

Homage to you, Tara, the crown pinnacle of those thus gone,
Whose deeds overcome infinite evils,
Who have attained transcendent perfections without exception,
And upon whom the sons of the victorious ones rely.

Homage to you, Tara, who with the letters TUTTARA and HUM
Fill the (realms of) desire, direction, and space,
Whose feet trample on the seven worlds,
And who are able to draw all beings to you.

Homage to you, Tara, venerated by Indra,
Agni, Brahma, Vayu, and Ishvara,
And praised by the assembly of spirits, raised corpses,
Gandharvas, and all yakshas.

Homage to you, Tara, whose TRAT and PHAT
Destroy entirely the magical wheels of others.
With your right leg bent and left outstretched and pressing,
You burn intensely within a whirl of fire.

Homage to you, Tara, the great fearful one,
Whose letter TURE destroys the mighty demons completely,
Who with a wrathful expression on your water-born face
Slay all enemies without an exception.

Homage to you, Tara, whose fingers adorn your heart
With the gesture of the sublime precious three;
Adorned with a wheel striking all directions without exception
With the totality of your own rays of light.

Homage to you, Tara, whose radiant crown ornament,
Joyful and magnificent, extends a garland of light,
And who, by your laughter of TUTTARA,
Conquer the demons and all of the worlds.

Homage to you, Tara, who are able to invoke
The entire assembly of local protectors,
Whose wrathful expression fiercely shakes,
Rescuing the impoverished through the letter HUM.

Homage to you, Tara, whose crown is adorned
With the crescent moon, wearing ornaments exceedingly bright
From your hair knot the buddha Amitabha
Radiates eternally with great beams of light.

Homage to you, Tara, who dwell within a blazing garland
That resembles the fire at the end of this world age;
Surrounded by joy, you sit with your right leg extended
And left withdrawn, completely destroying all the masses of enemies.

Homage to you, Tara, with hand on the ground by your side,
Pressing your heel and stamping your foot on the earth;
With a wrathful glance from your eyes you subdue
All seven levels through the syllable HUM.

Homage to you, Tara, O happy, virtuous, and peaceful one,
The very object of practice, passed beyond sorrow.
You are perfectly endowed with SOHA and OM,
Overcoming completely all the great evils.

Homage to you, Tara, surrounded by the joyous ones,
You completely subdue the bodies of all enemies;
Your speech is adorned with the ten syllables,
And you rescue all through the knowledge-letter HUM.

Homage to you, Tara, stamping your feet and proclaiming TURE.
Your seed-syllable itself in the aspect of HUM
Causes Meru, Mandhara, and the Vindhya mountains
And all the three worlds to tremble and shake.

Homage to you, Tara, who hold in your hand
The hare-marked moon like the celestial ocean.
By uttering TARA twice and the letter PHAT
You dispel all poisons without an exception.

Homage to you, Tara, upon whom the kings of the assembled gods
The gods themselves, and all kinnaras rely;
Whose magnificent armor gives joy to all,
You who dispel all disputes and bad dreams.

Homage to you, Tara, whose two eyes – the sun and the moon –
Radiate an excellent, illuminating light;
By uttering HARA twice and TUTTARA,
You dispel all violent epidemic disease.

Homage to you, Tara, adorned by the three suchnesses,
Perfectly endowed with the power of serenity,
You who destroy the host of evil spirits, raised corpses, and yakshas,
O TURE, most excellent and sublime!

Thus concludes this praise of the root mantra
and the offering of the twenty-one homages.

Nguồn' phapgioi.com

Xem thêm Tara-Đấng Giải Thoát Chúng Sinh