Diễn đọc: HT Thích Trí ThoátDownload Kinh Vô Lượng Thọ
1. Kinh Vo Luong Tho-2010.mp3
2. Kinh Vo Luong Tho-2010.mp3
3. Kinh Vo Luong Tho-2010.mp3
ThayTriThoat_KinhVoLuongTho-Nghia.mp3