Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
Nhạc Võ Tá Hân

Tự động hát lại từ đầu sau khi hát xong
Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi khoảng 30 giây

Ly bà ly bà đế,
cầu ha cầu ha đế,

đà la ni đế,
ni ha ra đế,

tỳ lê nễ đế,
ma ha dà đế,

chơn lăng càn đế,
ta bà ha.

Nguồn: Youtube