Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni
Võ Tá Hân phổ nhạc


Tự động hát lại từ đầu sau khi hát xong
Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi khoảng 30 giây

Nam Mô Phật  đà da
Nam Mô Ðạt ma da
Nam Mô Tăng dà gia

Án tất đế hộ rô rô,
tất đô rô, chỉ rị ba,
kiết rị bà, tất đạt rị,
bố rô rị, ta phạ ha.

Nguồn: Youtube