Kinh Ðại Bát Niết bàn, vì là lời nói sau cùng của Ðức Phật, trước khi Ngài Niết Bàn, nên bao quát hầu như đủ mọi thắc mắc của chúng sinh. Vì thời gian có hạn nên lời Ngài dạy rất cô đọng, nhưng minh bạch, rõ ràng.

Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Thiện Quang, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Tuấn Khôi, Kim Phượng, Hùng Thanh

Download Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Đại Bát Niết Bàn PDF

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm