Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai


Tập 1


Tập 2Tập 3Đọc sách online

Download Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Tập 1

001_Pham-Tua-Uy.mp3
002_Pham-phung-bat-Uy.mp3
003_Phan-tu-tap-dung-Uy.mp3
004_Pham-vang-sanh-Uy.mp3
005_Pham-Tan-than-Balamat-HH.mp3
006_Pham-tuong-luoi-HH.mp3
007_Pham-tam-gia-TT.mp3
008_Pham-khuyen-hoc-KP.mp3
009_Pham-tap-tan-KP.mp3
010_Pham-hanh-tuong-KP.mp3
011_Pham-ao-hoc-Phuong.mp3
012_Pham-cu-nghia-Uy.mp3
013_Pham-Kim-cang-TT.mp3
014_Pham-doan-chu-kien-Phuong.mp3
015_Pham-Phu-Lau-Na-TT.mp3
016_Pham-thua-dai-thua-TT.mp3
017_pham-trang-nghiem-Uy.mp3
018_PhamVan-thua-KP.mp3
019_Pham-Quang-thua-HH.mp3
020_Pham-phat-thu-HH.mp3
021_Pham-xuat-dao-HH.mp3
022_Pham-thang-xuat-HH.mp3
023_Pham-Dang-khong-HH.mp3
024_Pham-hoi-tong-HH.mp3
025_Pham-thap-vo-HH.mp3
026_Pham-Vo-sanh-TT.mp3
027_Pham-Thien-vuong-TT.mp3
028_Pham-Ao-nhon-thinh-phap-KP.mp3
029_Pham-tan-hoa-Uy.mp3
030_pham-tam-than-Phuong.mp3
031_Diet-tranh-KP.mp3
032_Pham-Buu-Phap-Dai-Minh-Uy.mp3
033_Pham-That-thanh-HH.mp3
034_Khuyen-tri-HH.mp3
035_Khien-tru-ma-ngoai-HH.mp3
036_Pham-ton-dao-Phuong.mp3

Tập 2

001_Xa-loi-KP.mp3
002_Pham-Phap-thi-phan-tren-KP.mp3
003_Pham-phap-thi-phan-duoi-KP.mp3
004_Pham-Tuy-hi-TM.mp3
005_Pham-chieu-minh-TT.mp3
006_Pham-Tin-huy-TT.mp3
007_Pham-Than-tinh-TM.mp3
008_Vo-tac-TM.mp3
009_P-khap-ca-ngoi-tram-balamat-Uy.mp3
010_Pham-Kinh-nhi-van-tri-TT.mp3
011_Pham-ma-su-TT.mp3
012_Pham-Luong-bat-hhiep-KP.mp3
013_pham-phat-mau-Uy.mp3
014_Pham-van-tuong-Phuong.mp3
015_Thanh-bien-HH.mp3
016_Pham-Thi-du-TT.mp3
017_Thien-tri-thuc-TM.mp3
018_Pham-xu-huong-nhut-thiet-tri-TT.mp3
019_Pham-Dai-nhu-KP-TT.mp3
020_Pham-Bat-Thoi-Chuyen-Uy.mp3
021_Pham-Kien-co-TT.mp3
022_Pham-Tham-ao-TT.mp3
023_Pham-mong-hanh-Phuong.mp3
024_Pham-hang-gia-de-ba-Phuong.mp3
025_Pham-hoc-khong-bat-chung-HH.mp3
026_Pham-Mong-trung-bat-chung-TM.mp3

Tập 3

001_Pham-Ma-sau-TM.mp3
002_Pham-Dang-hoc-TT.mp3
003_Pham-Tuy-hi-HH.mp3
004_Pham-hu-khong-TT.mp3
005_Pham-chuc-luy-KP.mp3
006_Pham-bat-kha-tan-Phuong.mp3
007_Pham-luc-do-tuong-nhiep-Phuong.mp3
008_Pham-dai-phuong-tien-TT.mp3
009_Pham-Tam-hue-TT.mp3
010_Pham-dao-tho-Phuong.mp3
011_Pham-Bo-tat-hanh-HH.mp3
012_Pham-Chung-thien-can-HH.mp3
013_Pham-bien-hoc-Phuong.mp3
014_Pham-tam-thu-de-hanh-Uy-TT.mp3
015_Pham-Nhut-niem-TM.mp3
016_Pham-Luc-du-TM.mp3
017_Pham-tu-nhiep-KP.mp3
018_Pham-thien-dat-KP.mp3
019_Pham-that-te-Uy.mp3
020_Pham-cu-tuc-Phuong.mp3
021_Pham-tinh-phat-quoc-Phuong.mp3
022_Pham-Quyet-dinh-KP.mp3
023_Pham-tu-de-Uy.mp3
024_Pham-That-du-HH.mp3
025_Pham-binh-dang-Phuong.mp3
026_Pham-nhu-hoa-TT.mp3
027_Pham-tat-da-ba-luan-Phuong.mp3
028_Pham-Dam-vo-kiet-HH.mp3
029_Pham-Chuc-luy-TM.mp3
030_Loi-Bat-KP.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm