Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì, tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”.
Bộ kinh Lương Hoàng Sám nầy có một hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành tăng trưởng.

Tác giả: nhà Lương: Hòa thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư
Dịch: HT Thích Viên Giác
Diễn đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Nguyễn Đông
Download Kinh Lương Hoàng Sám

Kinh Lương Hoàng Sám PDF

001_Loi-dau.mp3
002_quyen-thu-nhat.mp3
003_quyen-thu-nhat.mp3
004_quyen-thu-hai.mp3
005_quyen-thu-hai.mp3
006_quyen-thu-ba.mp3
007_quyen-thu-ba.mp3
008_quyen-thu-tu.mp3
009_quyen-thu-tu.mp3
010_quyen-thu-nam.mp3
011_quyen-thu-nam.mp3
012_quyen-thu-sau.mp3
013_quyen-thu-sau.mp3
014_quyen-thu-bay.mp3
015_quyen-thu-bay.mp3
016_quyen-thu-tam.mp3
017_quyen-thu-tam.mp3
018_quyen-thu-chin.mp3
019_quyen-thu-chin.mp3
020_quyen-thu-muoi.mp3
021_quyen-thu-muoi.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Kinh Lương Hoàng Sám, kinh luong hoang sam, nghi thức tụng niệm