Kinh Phổ Môn
Võ Tá Hân phổ nhạc
Lời Kinh Thích Nhật Từ

Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi khoảng 30 giây

1 - Nguyện Hương
2 - Đảnh Lễ Tam Bảo
3 - Tán Hương
4 - Phát Nguyện Trì Kinh
5 - Tán Dương Giáo Pháp
6A - Chánh Kinh
6B - Chánh Kinh
7 - Thi Kệ Trùng Tuyên
8 - Kệ Tán Quan Âm
9 - Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ
10 - Niệm Bồ Tát
11 - Mười Hai Lời Nguyện của Bồ Tát Quan Âm
12 - Hồi Hướng Công Đức
13 - Phục Nguyện
14 - Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

---
Nguồn: Youtube