Đại Thế Chí Bồ tát Niệm Phật Viên Thông
Võ Tá Hân phổ nhạc

Tự động hát lại từ đầu sau khi hát xong
Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi khoảng 30 giây

Đại Thế Chí Bồ tát Niệm Phật Viên Thông

Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát
Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử,
cùng với năm mươi hai Bồ Tát đồng tu
đứng dậy, đảnh lễ và bạch Phật rằng:
Con nhớ hằng hà sa kiếp trước,
có đức Phật hiệu Vô Lượng Quang.
Trong một kiếp ấy, mười hai đức Như Lai thành Phật,
Vị Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang.
Ngài dạy con tu pháp Niệm Phật Tam Muội.
Ví như có hai người,
một đằng chuyên nhớ,
một đằng chuyên quên,
thì hai người như thế,
nếu có gặp nhau
cũng như không gặp,
dầu có thấy nhau
cũng như không thấy.
Nhưng nếu hai người đều tưởng nhớ đến nhau,
cả hai càng nhớ
càng khắc sâu trong lòng.
Như thế từ đời này
cho đến đời khác,
như hình với bóng,
không bao giờ cách xa.
Mười phương Như Lai,
thương nhớ chúng sanh,
như mẹ nhớ con.
Nhưng nếu con trốn tránh,
thì tuy rằng tưởng nhớ
nào có ích gì?
Nhưng nếu con nhớ mẹ,
như mẹ nhớ con,
thì mẹ với con
đời đời kiếp kiếp
như hình với bóng
không cách xa nhau.
Nếu chúng sanh đem tâm,
nhớ Phật tưởng đến Phật,
thì đời này, đời sau
nhất định sẽ thấy Phật,
cách Phật không xa,
mà không cần dùng
phương pháp nào khác,
tự tâm được khai ngộ.
Cũng như người ướp hương,
thì thân có mùi thơm,
Hương ấy được gọi
là Hương Quang Trang Nghiêm.
Lúc còn tại nhân địa
pháp tu của con
là chuyên tâm niệm Phật,
mà ngộ pháp Vô Sanh Nhẫn.
Nguyện ở cõi này,
để nhiếp hóa mọi người
Tiếp dẫn người niệm Phật,
vãng sanh về Tịnh Độ.
Nay Phật hỏi viên thông,
con chuyên cần tịnh niệm
tu pháp môn niệm Phật
thu nhiếp cả sáu căn,
tịnh niệm kế tiếp,
được vào Tam Ma Địa,
đó là thù thắng nhất.

Download Đại Thế Chí Bồ tát Niệm Phật Viên Thông mp3
Right Click/Save As

---
Nguồn: Youtube