Tiêu tai cát tường thần chú
Phổ nhạc Võ Tá Hân

Tự động hát lại từ đầu sau khi hát xong
Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi khoảng 30 giây

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Nẳng mồ tam mãn đa,
mẫu đà nẩm.
A bát ra để,
hạ đa xá ta nẳng nẩm.
Ðát diệt tha.
Án, khê khê,
khê hế, khê hế, hồng hồng,
nhập phạ ra,
nhập phạ ra,
bát ra nhập phạ ra,
bát ra nhập phạ ra,
để sắc sá,
để sắc sá,
sắc trí rị, sắc trí rị,
ta phấn tra, ta phấn tra,
phiến để ca,
thất rị duệ,
ta phạ ha.

Download Tiêu tai cát tường thần chú mp3
Right click/Save As...

Sự Linh Ứng Của Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Chú này trích trong Kinh "Tiêu Tai Cát Tường". Kinh ấy nói: "Khi Phật ở tại từng trời Tịnh Cư Thiên nói với các thiên chúng cùng 28 ngôi sao và 12 cung thần rằng: "Có chú xí thạnh quang đại oai đức đà la ni" của Ngài Ta La Vương đã nói hồi trước. Ta nay thuyết ra đây, là pháp để trừ những tai nạn. Nếu trong Ðế đô quốc giới có các sao yêu tinh chiếu đến mà làm những điều chướng nạn, hay là các vị sao thuộc về cung bổn mạng của nhân loại mà có sự gì bất tường thì phải lập ra đạo tràng, rồi y pháp khắc kỳ mà niệm chú này 108 biến, thì tai chướng tức thời trừ diệt đặng hết.

Nguồn: Youtube