Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Tuyết Mai, Thùy Anh, Ngọc MỹDownload Kinh Tăng Chi Bộ tập 4
001_chuong-tam-pham-song-doi.mp3
002_chuong-tam-pham-song-doi-tt.mp3
003_chuong-tam-pham-niem-va-p-tham-ai.mp3
004_chuong-chin-pham-chanh-giac.mp3
005_chuong-chin-pham-chanh-giac-tt.mp3
006_chuong-chin-pham-tieng-rong-con-su-tu.mp3
007_chuong-chin-pham-tieng-rong-con-su-tu-tt.mp3
008_chuong-chin-pham-cho-cu-tru-cac-huu-tinh.mp3
009_chuong-chin-pham-cho-cu-tru-cac-huu-tinh-tt.mp3
010_chuong-chin-dai-pham.mp3
011_chuong-chin-dai-pham-tt.mp3
012_chuong-chin-dai-pham-tt.mp3
013_chuong-chin-ph-pancala-an-on-niem-xu-p-tham.mp3
014_chuong-10-pham-loi-ich.mp3
015_chuong-10-pham-ho-tri.mp3
016_chuong-10-pham-ho-tri-tt.mp3
017_chuong-10-pham-lon.mp3
018_chuong-10-pham-lon-tt.mp3
019_chuong-10-pham-lon-tt.mp3
020_chuong-10-pham-upaly-va-ananda.mp3
021_Pham-Mang-Nhiec.mp3
022_chuong-10-pham-tam-cua-minh.mp3
023_chuong-10-pham-song-doi.mp3
024_chuong-10-pham-uoc-nguyen.mp3
025_chuong-10-pham-uoc-nguyen-tt.mp3
026_chuong-10-pham-truong-lao.mp3
027_chuong-10-pham-truong-lao-tt.mp3
028_chuong-10-pham-nam-cu-si.mp3
029_chuong-10-pham-nam-cu-si-tt.mp3
030_chuong-10-pham-nam-cu-si-tt.mp3
031_chuong-10-pham-sa-mon-tuong.mp3
032_chuong-10-pham-di-xuong.mp3
033_C10-ph-thanh-tinh-thien-luong-thanh-dao-nguoi-janussoni.mp3
034_chuong-10-pham-anussoni-tt.mp3
035_C10-ph-thien-luong-thanh-dao-hang-nguoi-than-do-nghiep-sanh.mp3
036_chuong-10-pham-than-do-nghiep-sanh-tt-khong-dau-de.mp3
037_chuong-11-pham-y-chi.mp3
038_chuong-11-pham-tuy-niem.mp3
039_chuong-11-pham-tuy-niem-tt.mp3
040_chuong-11-tong-ket.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 3
Kinh Tăng Chi Bộ tập 4


--- Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm