Tác giả: Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Kim Phụng, Thy Mai, Huy Hồ, Thùy Anh, Thanh Thuyết, Ngọc MỹDownload Kinh Tăng Chi Bộ tập 3
001_chuong-sau-pham-1-2.mp3
002_chuong-sau-pham-2.mp3
003_chuong-sau-pham-3.mp3
004_sau-phap-pham-chu-thien.mp3
005_pham-dhammika.mp3
006_pham-dhammika-tt.mp3
007_dai-pham.mp3
008_dai-pham-tt.mp3
009_dai-pham-tt.mp3
010_pham-7-8.mp3
011_pham-9-10-11-12.mp3
012_bay-phap-pham-1-2.mp3
013_bay-phap-pham-3.mp3
014_bay-phap-pham-4.mp3
015_bay-phap-pham-dai-te-dan.mp3
016_bay-phap-pham-dai-te-dan-tt.mp3
017_bay-phap-pham-khong-tuyen-bo.mp3
018_bay-phap-pham-khong-tuyen-bo-tt.mp3
019_bay-phap-pham-khong-tuyen-bo-tt.mp3
020_bay-phap-dai-pham.mp3
021_bay-phap-dai-pham-tt.mp3
022_bay-phap-dai-pham-tt.mp3
023_bay-phap-pham-ve-luat.mp3
024_chuong-tam-Pham-tu.mp3
025_chuong-tam-Pham-lon.mp3
026_chuong-tam-Pham-lon-tt.mp3
027_chuong-tam-Pham-lon-tt.mp3
028_chuong-tam-Pham-gia-chu.mp3
029_chuong-tam-Pham-gia-chu-tt.mp3
030_chuong-tam-Pham-bo-thi.mp3
031_chuong-tam-Pham-trai-gioi.mp3
032_chuong-tam-Pham-trai-gioi-tt.mp3
033_chuong-tam-Pham-gotami.mp3
034_chuong-tam-Pham-dat-rung-dong.mp3
035_chuong-tam-Pham-dat-rung-dong-tt.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 3
Kinh Tăng Chi Bộ tập 4

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm