Căn Bản Thiền Minh Sát - Thiền Sư Mahasi Sayadaw
Dịch Giả: Thiện Anh Phạm Phú Luyện
Do Như Lai Thiền Viện thực hiện