Khóa Thiền Minh Sát Niệm Xứ (Vipassanà) 30 ngày tại Như Lai Thiền Viện San Jose, do thiên sư U Pandita 2011 giảng, được dịch ra tiếng Việt


Download MP3

Khai Mạc (5.5 MB)
Bảy Lợi Ích của Thiền Minh Sát Niệm Xứ (9.3 MB)
Phương Pháp Học, Hỏi, Thực Hành (9.2 MB)
Ý Nghĩa Của Tỳ Kheo (8.8 MB)
Niệm Thân (Kayanupassana) (10.8 MB)
Tinh Cần (9.1 MB)
Vitakka, vicara (11.9 MB)
Tầm, Tấn và Tứ (11.4 MB)
Lợi Ích của việc ghi nhận đề mục (9.0 MB)
Con đường loại bỏ vô minh (9.9 MB)
Quán thân trên thân (10.4 MB)
Khám phá đặc tính riêng và đặc tính chung (8.4 MB)
Loại bỏ tà kiến (10.4 MB)
Câu hỏi vế Satipatthana (8.0 MB)
Satipatthana là gì? (10.7 MB)
Đạo quả Tu Đà Hoàn (11.8 MB)
Chấm dứt luân hồi (Samsara) (13.4 MB)
Ngày 17 (11.7 MB )
Ngày 18 (12.3 MB)
Ngày 19 (13.0 MB)
Ngày 20 (7.1 MB)
Ngày 21 (7.0 MB)
Ngày 22 (8.8 MB)
Ngày 23 (7.6 MB)
Ngày 24 (11.0 MB)
Ngày 25 (9.5 MB)
Ngày 26 (8.0 MB)
Ngày 27 (9.0 MB)
Ngày 28 (9.8 MB)
Ngày 29 (8.9 MB)
Ngày 30 (8.9 MB)
---
Do Như Lai Thiền Viện thực hiện

Thiền, Thiền Minh Sát, Vipassanà, Tứ Niệm Xứ