Tác giả: Dành riêng Người Xuất Gia
Diễn đọc: Huy Hồ


Download Nghi Thức Tụng Giới Tỳ Kheo
Nghi-Thuc-Tung-Gioi-TK.mp3

Nguồn: http://www.dieuphapam.net