Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Huy Hồ- Tuyết Mai, Kim Phụng


Download Kinh Trung Bộ tập 2
001_Trungbo2-So-51-Kinh-Kandaraka.mp3
002_Trungbo2-So-52-Kinh-Bat-Thanh.mp3
003_Trungbo2-So-53-Kinh-Huu-Hoc.mp3
004_Trungbo2-So-54-Kinh-Potaliya.mp3
005_Trungbo2-So-55-Kinh-Jivaka.mp3
006_Trungbo2-So-56-Kinh-Uu-Ba-Ly.mp3
007_Trungbo2-So-56-Kinh-Uu-Ba-Ly.mp3
008_Trungbo2-So-57-Kinh-Hanh-Con-Cho.mp3
009_Trungbo2-So-58-Kinh-Vuong-Tu-Abhaya.mp3
010_Trungbo2-So-59-Kinh-Nhieu-Cam-tho.mp3
011_Trungbo2-So-60-Kinh-Khong-Co-Gi-Chuyen-Huong.mp3
012_Trungbo2-So-60-Kinh-Khong-Co-Gi-Chuyen-Huong.mp3
013_Trungbo2-So-61-Kinh-Giao-Gioi-Lahaula.mp3
014_Trungbo2-So-62-Kinh-Dai-Kinh-Giao-Gioi-Lahaula.mp3
015_Trungbo2-So-63-Kinh-Tieu-Kinh-Malunkya.mp3
016_Trungbo2-So-64-Kinh-Dai-Kinh-Malunkyaputta.mp3
017_Trungbo2-So-65-Kinh-Dai-Kinh-Bhaddali.mp3
018_Trungbo2-So-66-Kinh-Vi-Du-Con-Chim-Gay.mp3
019_Trungbo2-So-67-Kinh-Catuma.mp3
020_Trungbo2-So-68-Kinh-Nalakapana.mp3
021_Trungbo2-So-69-Kinh-Gulissani.mp3
022_Trungbo2-So-70-Kinh-Kitagiri.mp3
023_Trungbo2-So-71-Kinh-Ba-Minh-Vacchagota.mp3
024_Trungbo2-So-72-Kinh-Aggivacchagotta.mp3
025_Trungbo2-So-73-Kinh-Aggivacchagotta.mp3
026_Trungbo2-So-74-Kinh-Truong-Trao.mp3
027_Trungbo2-So-75-kinh-Magandiya.mp3
028_Trungbo2-So-76-Kinh-Sandaka.mp3
029_Trungbo2-So-77-kinh-Mahasakuludayi.mp3
030_Trungbo2-So-82-Kinh-Ratthapala.mp3
031_Trungbo2-So-79-Tieu-Kinh-Thien-Sanh-Uu-Da-Di.mp3
032_Trungbo2-So-80-Kinh-Vekhanassa.mp3
033_Trungbo2-So-81-Kinh-Ghatikara.mp3
034_Trungbo2-So-78-Kinh-Samanamandika.mp3
035_Trungbo2-So-82-Kinh-Ratthapala.mp3
036_Trungbo2-So-83-Kinh-Madhura.mp3
037_Trungbo2-So-84-Kinh-Madhura.mp3
038_TrungBo2-So-85-Kinh-Bo-De-Vuong-Tu.mp3
039_Trungbo2-So-86-Kinh-Angulimala.mp3
040_Trungbo2-So-87-Kinh-Ai-Sanh.mp3
041_Trungbo2-So-88-Kinh-Bahitika.mp3
042_Trungbo2-So-89-Kinh-Phap-Trang-Nghiem.mp3
043_Trungbo2-So-90-Kinh-Kannakatthala.mp3
044_Trungbo2-So-91-Kinh-Brahmayu.mp3
045_Trungbo2-So-92-Kinh-Sela.mp3
046_Trungbo2-So-93-Kinh-Assalayana.mp3
047_Trungbo2-So-94-Kinh-Assalayana.mp3
048_Trungbo2-So-95-Kinh-Canki.mp3
049_Trungbo2-So-96-Kinh-Esukari.mp3
050_Trungbo2-So-97-Kinh-Dhananjani.mp3
051_Trungbo2-So-98-Kinh-Vasettha.mp3
052_Trungbo2-So-99-Kinh-Subha.mp3
053_Trungbo2-So-100-Kinh-Sangarava.mp3

Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 3