Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy HồDownload Kinh Trung Bộ tập 3

Để đảm bảo tính ổn định của đường truyền, Quý Tăng Ni Phật Tử vui lòng không tải quá 3 tập tin cùng một lúc.
001_Trung-3-KS-101A.mp3
002_Trung-3-KS-101B.mp3
003_Trung-3-KS-102.mp3
004_Trung-3-KS-103.mp3
005_Trung-3-KS-104.mp3
006_Trung-3-KS-105.mp3
007_Trung-3-KS-106.mp3
008_Trung-3-KS-107.mp3
009_Trung-3-KS-108.mp3
010_Trung-3-KS-109.mp3
011_Trung-3-KS-110.mp3
012_Trung-3-KS-111.mp3
013_Trung-3-KS-112.mp3
014_Trung-3-KS-113.mp3
015_Trung-3-KS-114A.mp3
016_Trung-3-KS-114B.mp3
017_Trung-3-KS-115.mp3
018_Trung-3-KS-116.mp3
019_Trung-3-KS-117.mp3
020_Trung-3-KS-118.mp3
021_Trung-3-KS-119.mp3
022_Trung-3-KS-120.mp3
023_Trung-3-KS-121.mp3
024_Trung-3-KS-122.mp3
025_Trung-3-KS-123.mp3
026_Trung-3-KS-124.mp3
027_Trung-3-KS-125.mp3
028_Trung-3-KS-126.mp3
029_Trung-3-KS-127.mp3
030_Trung-3-KS-128.mp3
031_Trung-3-KS-129A.mp3
032_Trung-3-KS-129B.mp3
033_Trung-3-KS-130.mp3
034_Trung-3-KS-131.mp3
035_Trung-3-KS-132.mp3
036_Trung-3-KS-133.mp3
037_Trung-3-KS-134.mp3
038_Trung-3-KS-135.mp3
039_Trung-3-KS-136.mp3
040_Trung-3-KS-137.mp3
041_Trung-3-KS-138.mp3
042_Trung-3-KS-139.mp3
043_Trung-3-KS-140.mp3
044_Trung-3-KS-141.mp3
045_Trung-3-KS-142.mp3
046_Trung-3-KS-143.mp3
047_Trung-3-KS-144.mp3
048_Trung-3-KS-145.mp3
049_Trung-3-KS-146.mp3
050_Trung-3-KS-147.mp3
051_Trung-3-KS-148.mp3
052_Trung-3-KS-149.mp3
053_Trung-3-KS-150.mp3
054_Trung-3-KS-151.mp3
055_Trung-3-KS-152.mp3

Nguồn: http://www.dieuphapam.net