Tác giả: Phật
Diễn đọc: Thích Chiếu Túc


Download Kinh Tám Điều Từ Tâm
Kinh Tam Dieu Tu Tam.mp3