Tác giả: ĐĐ Thích Linh Như chuyển thể Sám Thi
Diễn đọc: HT Thích Trí Thoát
Xem Bài mới Kinh Từ Bi Thủy Sám
Download Kinh Từ Bi Thủy Sám
01_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
02_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
03_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
04_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
05_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
06_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
07_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
08_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
09_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3
10_Tu Bi Thuy Sam_HT-TriThoat.mp3