Phim Sử Truyện Phật Giáo
Tác Giả: Phật Quang Sơn Đài Loan

Người Dịch: "Bội Linh, Trang Anh, Trình T Hồng"
Diễn đọc: Huy Hồ, Khánh Văn, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai, Minh Thảo, H An

Phần 1


Phần 2


Phần 3


Download Phim Đường Tam Tạng-Huyền Trang

Phần 1
Tap-01-00.mp4
Tap-01-01.mp4
Tap-02-00.mp4
Tap-02-01.mp4
Tap-03-00.mp4
Tap-03-01.mp4
Tap-04-00.mp4
Tap-04-01.mp4
Tap-05-00.mp4
Tap-05-01.mp4
Tap-06-00.mp4
Tap-06-01.mp4

Phần 2
Tap-07-00.mp4
Tap-07-01.mp4
Tap-08-00.mp4
Tap-08-01.mp4
Tap-09-00.mp4
Tap-09-01.mp4
Tap-10-00.mp4
Tap-10-01.mp4
Tap-11-00.mp4
Tap-11-01.mp4
Tap-12-00.mp4
Tap-12-01.mp4

Phần 3

Tap-13-00.mp4
Tap-13-01.mp4
Tap-14-00.mp4
Tap-14-01.mp4
Tap-15-00.mp4
Tap-15-01.mp4
Tap-16-00.mp4
Tap-16-01.mp4
Tap-17-00.mp4
Tap-17-01.mp4
Tap-18-00.mp4
Tap-18-01.mp4