Yếu chỉ của Kinh Lăng Già là dùng nghĩa Duy Thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật, xem thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn, ngoại đạo có Sở trụ mà Phật thì Vô sở trụ, nếu độc giả xem xét kỹ sẽ tự thấy rõ.

Tác giả: nhà Tống: Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La
Dịch: Thích Duy Lực

Đọc sách online/PDF

Download Kinh Lăng Già MP3

02-Kinh-lang-gia.mp3
03-Kinh-lang-gia.mp3
04-Kinh-lang-gia.mp3
05-Kinh-lang-gia.mp3
06-Kinh-lang-gia.mp3

---
Nguồn: phapamgiaithoat, phatphaponline