Kinh Lăng Nghiêm (Kinh Thủ Lăng Nghiêm) - audio book/sách nói
Tác giả: sa môn Bất La Mật Đế và sa môn Di Già Thích Ca
Dịch: HT Thích Duy Lực

Diễn đọc: Huy Hồ, Nguyễn Đông

Download Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm PDF

001_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
002_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
003_Kinh-Lang-Nghiem-Q2.mp3
004_Kinh-Lang-Nghiem-Q2.mp3
005_Kinh-Lang-Nghiem-Q2.mp3
006_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
007_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
008_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
009_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
010_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
011_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
012_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
013_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
014_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
015_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
016_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
017_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
018_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
019_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
020_Kinh-Lang-Nghiem.mp3
021_Kinh-Lang-Nghiem.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm

kinh lang nghiem, kinh thu lang nghiem,