Quán Thế Âm thập nhất diện thần chú tâm kinhTự động hát lại từ đầu sau khi hát xong.
Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi khoảng 30 giây

Phạn Âm:
Na-mo rat-na tra-ya ya. Na-mah arya-gna-na sa-ga-ra vai-ro cha-na Byu-ha ra-ja-ta ta-tha ga-ta-ya ar-ha-te sam-yak-sam-buddha-ya Na-mah sar-va ta-tha ga-te-bhayh ar-ha te-bhayh sam-yak-sam-buddha-bhayh Na-mah arya-ava-lo-ki-te shya-ra-ya bodhi-sa-ttva-ya ma-ha sa-ttva-ya Ma-ha kha-ru-ni-kha-ya tadya-that om-dha-ra-dha-ra dhi-ri-dhi-ri Dhu-ru-dhu-ru itie-vi-tie cha-lae cha-lae pra-cha-lae pra-cha-lae Ku-su-mae ku-su-ma-va-rae ilae-mae-lae che-tae jva-lam apa-na-ya sva-hah

Phiên âm tiếng Việt:


Na-mô, Rát-na-tra-dà-da.
Na-mô, A-ri-dà Choa-nà. Sà-gá-ra, Vai-rô-cha-nà. Biu-ha-ra Chà-da, Ta-tha-ga-tà-da. A-rà-há-tê, Săm-da-săm Bu-đà-da.
Na-mô, Sa-rơ-va Ta-tha-ga-tê-bi-ế. A-ra-ha-ta-bi-ề. Sằm-dá-săm Bu-đê-bi-ê.
Na-mô, A-ri-dà A-va-lô-ki-tê-sóa-rà-da, Bô-đi-sát-toa-da. Ma-ha Sát-tóa-da. Ma-ha Kà-ru-ni-cà-da.
Ta-đi-da-thà, Ôm Đa-ra Đa-rà. Đi-rì Đí-ri. Đu-ru Đu-rù. Ít-tê-wê, Ít-tê Cha-lế Cha-lê. Pra-chá-lê Pra-cha-lề.
Ku-xu-mê Ku-xu-ma, Wa-rế. I-li Mi-li, Chi-ti Choa-la, Ma-pá-na-dê Soa-ha.