Đại Nhật Như Lai Thần Chú
Video Nhạc

Tự động hát lại từ đầu sau khi hát xong.
Nếu đường truyền bị chậm, hãy bấm pause vả đợi khoảng 30 giây

Om. Namo bhagavatī sarvathā gatī

Varsuddhanī rajaya, Tathagata ya Arhatī
sam yak sam buddhaya. Tadyatha Om
sodhanī sodhanī Sarva-pa Om, vishodanī
suddhe visuddhe Sarwa karma avarana
Visudhanī Ya sodhr.
---
Nguồn: Youtube