Dịch:TN Trí Hải-Như Hải
Diễn đọc:Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết


Download Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm
001_Loi-gioi-thieu.mp3
002_Loi-noi-dau-DG.mp3
003_Pham-mot.mp3
004_Pham-hai.mp3
005_Pham-ba.mp3
006_Pham-bon.mp3
007_Pham-nam.mp3
008_pham-sau.mp3
009_pham-bay.mp3
010_pham-bay-tt.mp3
011_pham-tam.mp3
012_pham-chin.mp3
013_pham-muoi.mp3
014_pham-muoi-mot.mp3
015_pham-muoi-hai.mp3
016_pham-muoi-hai-tt.mp3
017_pham-m-ba.mp3
018_pham-m-bon.mp3
019_pham-m-lam.mp3
020_pham-m-lam-tt.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm