Tác giả: "Hán dịch : Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá"
Dịch: HT Thích Hưng Từ
Diễn đọc: Thanh Thuyết

Đọc sách online  ((HT. Thích Trí Tịnh dịch)
Download Kinh Quán Vô Lượng Thọ
001_kinh-quan-vo-luong-tho.mp3

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm