Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Ngọc Mỹ


Đọc sách online

Download PDF

Download Kinh Tiểu Bộ tập 1
001_Tieu-tung.mp3
002_phap-cu-cau-01-45.mp3
003_phap-cu-46-287.mp3
004_phap-cu-288-423.mp3
005_kinh-phat-tu-thuyet-pham-bo-de.mp3
006_kinh-phat-tu-thuyet-pham-muccalinda.mp3
007_kinh-phat-tu-thuyet-pham-nanda.mp3
008_kinh-phat-tu-thuyet-pham-meghiya.mp3
009_kinh-phat-tu-thuyet-pham-truong-lao-sona.mp3
010_kinh-phat-tu-thuyet-pham-sanh-ra-da-mu.mp3
011_kinh-phat-tu-thuyet-pham-nho.mp3
012_kinh-phat-tu-thuyet-pham-pataligamiya.mp3
013_kinh-phat-thuyet-nhu-vay-chuong-mot.mp3
014_kinh-phat-thuyet-nhu-vay-chuong-hai.mp3
015_kinh-phat-thuyet-nhu-vay-chuong-ba.mp3
016_kinh-phat-thuyet-nhu-vay-chuong-ba-tt.mp3
017_kinh-phat-thuyet-nhu-vay-chuong-bon.mp3
018_kinh-tap-chuong-mot-pham-ran-urgavagga.mp3
019_kinh-tap-chuong-mot-pham-ran-urgavagga-tt.mp3
020_kinh-tap-chuong-hai-tieu-pham.mp3
021_kinh-tap-chuong-hai-tieu-pham-tt.mp3
022_kinh-tap-chuong-ba-dai-pham.mp3
023_kinh-tap-chuong-ba-dai-pham-tt.mp3
024_kinh-tap-chuong-ba-dai-pham-tt.mp3
025_kinh-tap-chuong-bon-pham-tam.mp3
026_kinh-tap-chuong-bon-pham-tam-tt.mp3
027_kinh-tap-chuong-nam-tren-duong-den-bo-ben-kia.mp3
028_kinh-tap-chuong-nam-tren-duong-den-bo-ben-kia-tt.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm