Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Hướng Dương, Ngọc Mỹ, Ánh Tuyết


Download Kinh Tiểu Bộ tập 5

PDF

001_chuong-mot-pham-kusanali-121-124.mp3
002_chuong-mot-pham-kusanali-125-130.mp3
003_chuong-mot-pham-asampadana-131-136.mp3
004_chuong-mot-pham-asampadana-137-140.mp3
005_chuong-mot-pham-kakantaka-141-147.mp3
006_chuong-mot-pham-kakantaka-148-150.mp3
007_chuong-hai-pham-dalda-151-155.mp3
008_chuong-hai-pham-dalda-156-160.mp3
009_chuong-hai-pham-santahava-161-163.mp3
010_chuong-hai-pham-santahava-164-170.mp3
011_chuong-hai-pham-thien-phap-171-174.mp3
012_chuong-hai-pham-thien-phap-175-180.mp3
013_chuong-hai-pham-asadisa-181-184.mp3
014_chuong-hai-pham-asadisa-185-190.mp3
015_chuong-hai-pham-ruhaka-191-194.mp3
016_chuong-hai-pham-ruhaka-195-200.mp3
017_chuong-hai-pham-natamdaiha-201-205.mp3
018_chuong-hai-pham-natamdaiha-206-210.mp3
019_chuong-hai-pham-biranatthambahaka-211-216.mp3
020_chuong-hai-pham-biranatthambahaka-217-220.mp3
021_chuong-hai-pham-kasava-221-223.mp3
022_chuong-hai-pham-kasava-224-230.mp3
023_chuong-hai-pham-upahana-231-237.mp3
024_chuong-hai-pham-upahana-238-240.mp3
025_chuong-hai-pham-sigala-241-244.mp3
026_chuong-hai-pham-sigala-245-250.mp3
027_chuong-ba-pham-sankappa-251-253.mp3
028_chuong-ba-pham-sankappa-254-256.mp3
029_chuong-ba-pham-sankappa-257.mp3
030_chuong-ba-pham-sankappa-258-260.mp3
031_chuong-ba-pham-kosya-261-263.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm