Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Nguyễn Vinh

Download Kinh Tiểu Bộ tập 2

PDF

001_chuyen-thien-cung-p1-lau-dai-nu-gioi-chuyen-01-07.mp3
002_chuyen-thien-cung-p1-lau-dai-nu-gioi-chuyen-08-14.mp3
003_chuyen-thien-cung-p1-lau-dai-nu-gioi-chuyen-15.mp3
004_chuyen-thien-cung-p1-lau-dai-nu-gioi-chuyen-16-17.mp3
005_chuyen-thien-cung-p2-cittalata-chuyen-01-03.mp3
006_chuyen-thien-cung-p2-cittalata-chuyen-04-11.mp3
007_chuyen-thien-cung-p3-paricchattaka-chuyen-01-05.mp3
008_chuyen-thien-cung-p3-paricchattaka-chuyen-06-10.mp3
009_chuyen-thien-cung-p4-do-sam-chuyen-01-06.mp3
010_chuyen-thien-cung-p4-do-sam-chuyen-07-12.mp3
011_chuyen-thien-cung-p5-dai-xa-chuyen-01-08.mp3
012_chuyen-thien-cung-p5-dai-xa-chuyen-09-14.mp3
013_chuyen-thien-cung-p6-payasi.mp3
014_chuyen-thien-cung-p7-sunikkhitta.mp3
015_chuyen-thien-cung-p7-sunikkhitta-tt.mp3
016_chuyen-nga-quy-p1-chuyen-con-ran.mp3
017_chuyen-nga-quy-p1-chuyen-con-ran-tt.mp3
018_chuyen-nga-quy-p2-ubbari.mp3
019_chuyen-nga-quy-p2-ubbari-tt.mp3
020_chuyen-nga-quy-p2-ubbari-tt.mp3
021_chuyen-nga-quy-p3-tieu-pham.mp3
022_chuyen-nga-quy-p3-tieu-pham-tt.mp3
023_chuyen-nga-quy-p4-dai-pham.mp3
024_chuyen-nga-quy-p4-dai-pham-tt.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm