Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thùy Anh, Hùng Thanh, Thanh Thuyết, Ngọc Mỹ

Download Kinh Tiểu Bộ tập 3

PDF

001_chuong-mot-ke-pham-mot-hai.mp3
002_chuong-mot-ke-pham-ba-bon.mp3
003_chuong-mot-ke-pham-nam-sau.mp3
004_chuong-mot-ke-pham-bay-tam-chin.mp3
005_chuong-mot-ke-pham-muoi-muoi-hai.mp3
006_chuong-hai-ke-pham-mot-hai.mp3
007_chuong-hai-ke-pham-ba-bon.mp3
008_chuong-hai-ke-pham-nam.mp3
009_chuong-ba-pham-ba-ke.mp3
010_chuong-bon-pham-bon-ke.mp3
011_chuong-nam-pham-nam-ke.mp3
012_chuong-sau-pham-sau-ke.mp3
013_chuong-bay-pham-bay-ke.mp3
014_chuong-tam-chin-muoi.mp3
015_chuong-muoi-mot-muoi-lam.mp3
016_chuong-muoi-sau-pham-hai-muoi-ke.mp3
017_chuong-muoi-sau-pham-hai-muoi-ke-tt.mp3
018_chuong-muoi-bay-pham-ba-muoi-ke.mp3
019_chuong-muoi-tam-muoi-chin.mp3
020_chuong-hai-muoi-hai-muoi-mot.mp3
021_Pham-mot-tap-mot-ke.mp3
022_Pham-hai-tap-hai-ke.mp3
023_Pham-ba-tap-ba-ke.mp3
024_Pham-bon-tap-bon-ke.mp3
025_Pham-nam-tap-nam-ke.mp3
026_Pham-sau-tap-sau-ke.mp3
027_Pham-bay-tap-bay-ke.mp3
028_Pham-tam-tap-tam-ke.mp3
029_Pham-chin-tap-chin-ke.mp3
030_Pham-muoi-tap-muoi-ke.mp3
031_Pham-muoi-mot-tap-muoi-hai-ke.mp3
032_Pham-muoi-hai-tap-muoi-hai-ke.mp3
033_Pham-muoi-ba-tap-muoi-ba-ke.mp3
034_Pham-muoi-bon-tap-muoi-bon-ke.mp3
035_Pham-muoi-lam-tap-muoi-lam-ke.mp3
036_Pham-muoi-sau-dai-pham.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm