Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thanh Thuyết, Huy HồDownload Kinh Tiểu Bộ tập 4

PDF

001_ch-01-p-apannaka-chuyen-phap-toi-thuong.mp3
002_ch-01-p-apannaka-chuyen-02-03.mp3
003_ch-01-p-apannaka-chuyen-tieu-trieu-phu.mp3
004_ch-01-p-apannaka-chuyen-06-07.mp3
005_ch-01-p-apannaka-chuyen-08-09-10.mp3
006_ch-01-p-gioi-chuyen-11-12.mp3
007_ch-01-p-gioi-chuyen-13-14-15-16.mp3
008_ch-01-p-gioi-chuyen-18-19-20.mp3
009_ch-01-ph-kurunga-chuyen-21-22-23-24-25.mp3
010_ch-01-ph-kurunga-chuyen-27-28-29-30.mp3
011_ch-01-ph-kulavaka-chuyen-31.mp3
012_ch-01-ph-kulavaka-chuyen-32-33-34-35-36-37.mp3
013_ch-01-ph-kulavaka-chuyen-38-39-40.mp3
014_ch-01-pham-loi-ai-chuyen-41-50.mp3
015_ch-01-pham-asimsa-chuyen-51-54.mp3
016_ch-01-pham-asimsa-chuyen-55-60.mp3
017_ch-01-pham-nu-nhan-chuyen-61-64.mp3
018_ch-01-pham-nu-nhan-chuyen-65-70.mp3
019_ch-01-pham-varana-chuyen-71-73.mp3
020_ch-01-pham-varana-chuyen-74-76.mp3
021_ch-01-pham-varana-chuyen-77.mp3
022_ch-01-pham-varana-chuyen-78-80.mp3
023_ch-01-pham-apayimha-chuyen-81-85.mp3
024_ch-01-pham-apayimha-chuyen-86-90.mp3
025_ch-01-pham-litta-chuyen-91-95.mp3
026_ch-01-pham-litta-chuyen-96-100.mp3
027_ch-01-pham-parossata-chuyen-101-110.mp3
028_ch-01-pham-hamsa-chuyen-111-120.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm