Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Ngọc Mỹ
Download Kinh Tiểu Bộ tập 6

PDF

001_chuong-ba-pham-ba-bai-ke-264-268.mp3
002_chuong-ba-pham-ba-bai-ke-269-275.mp3
003_chuong-ba-pham-ba-bai-ke-276.mp3
004_chuong-ba-pham-ba-bai-ke-277-281.mp3
005_chuong-ba-pham-ba-bai-ke-282-284.mp3
006_chuong-ba-pham-ba-bai-ke-285-289.mp3
007_chuong-ba-pham-ba-bai-ke-290-295.mp3
008_chuong-ba-pham-ba-bai-ke-296-300.mp3
009_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-301-302.mp3
010_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-303-310.mp3
011_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-311-314.mp3
012_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-315-319.mp3
013_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-320-325.mp3
014_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-326-332.mp3
015_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-333-337.mp3
016_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-338-343.mp3
017_chuong-bon-pham-bon-bai-ke-344-350.mp3
018_chuong-nam-pham-nam-bai-ke-351-356.mp3
019_chuong-nam-pham-nam-bai-ke-357-361.mp3
020_chuong-nam-pham-nam-bai-ke-362-371.mp3
021_chuong-sau-pham-sau-bai-ke-372-376.mp3
022_chuong-sau-pham-sau-bai-ke-377-380.mp3
023_chuong-sau-pham-sau-bai-ke-381-386.mp3
024_chuong-sau-pham-sau-bai-ke-387-390.mp3
025_chuong-sau-pham-sau-bai-ke-391-395.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm