Tác giả: Viện Nghiên Cứu PH-VN
Dịch: HT Thích Minh Châu
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Ngọc Mỹ


Download Kinh Tiểu Bộ tập 7

001_chuong-bay-pham-bay-bai-ke-chuyen-396-399.mp3
002_chuong-bay-pham-bay-bai-ke-chuyen-400-401.mp3
003_chuong-bay-pham-bay-bai-ke-chuyen-402-405.mp3
004_chuong-bay-pham-bay-bai-ke-chuyen-406-407.mp3
005_chuong-bay-pham-bay-bai-ke-chuyen-408-409.mp3
006_chuong-bay-pham-bay-bai-ke-chuyen-410-412.mp3
007_chuong-bay-pham-bay-bai-ke-chuyen-413-416.mp3
008_chuong-tam-pham-tam-pham-tam-bai-ke-417-419.mp3
009_chuong-tam-pham-tam-bai-ke-420-421.mp3
010_chuong-tam-pham-tam-bai-ke-422.mp3
011_chuong-tam-pham-tam-bai-ke-423-424.mp3
012_chuong-tam-pham-tam-bai-ke-425-426.mp3
013_chuong-chin-pham-chin-bai-ke-427-431.mp3
014_chuong-chin-pham-chin-bai-ke-432.mp3
015_chuong-chin-pham-chin-bai-ke-433-334.mp3
016_chuong-chin-pham-chin-bai-ke-435-438.mp3
017_chuong-muoi-pham-muoi-bai-ke-439-441.mp3
018_chuong-muoi-pham-muoi-bai-ke-442-443.mp3
019_chuong-muoi-pham-muoi-bai-ke-444-445.mp3
020_chuong-muoi-pham-muoi-bai-ke-446-448.mp3
021_chuong-muoi-pham-muoi-bai-ke-449-452.mp3
022_chuong-muoi-pham-muoi-bai-ke-453-454.mp3
023_chuong-muoi-mot-pham-muoi-mot-bai-ke-455-457.mp3
024_chuong-muoi-mot-pham-muoi-mot-bai-ke-458-459.mp3
025_chuong-muoi-mot-pham-muoi-mot-bai-ke-460-561.mp3
026_chuong-muoi-mot-pham-muoi-mot-bai-ke-462-463.mp3
027_chuong-muoi-hai-pham-muoi-hai-bai-ke-464-465.mp3
028_chuong-muoi-hai-pham-muoi-hai-bai-ke-466-467.mp3
029_chuong-muoi-hai-pham-muoi-hai-bai-ke-468-470.mp3
030_chuong-muoi-hai-pham-muoi-hai-bai-ke-471-473.mp3

Trọn bộ:
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 3
Kinh Tiểu Bộ tập 4
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 10

---
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp Âm